O dijagnozama

Hipospadija kod dece

Lat. Hypospadia, eng. Hypospadias

Hipospadija kod dece je grupa urođenih anomalija na polnom organu kod muške dece. Klasifikuje se na osnovu anatomske lokacije dislociranog ektopičnog meatusa uretre:

  • Distalna-prednja hipospadija (glans, sulcus coronarius, distalno penilno)
  • Intermedijalna-srednja (razni oblici penilne)
  • Proksimalna-zadnja (penoskrotalna, skrotalna, vulvuformna, perinealna)

Nakon oslobađanja kože od tela penisa može se sagledati realan patološki supstrat i napraviti procena neophodne intervencije.

Procena bolesti

Pacijenti sa hipospadijom bi trebalo da budu dijagnostikovani na rođenju. Dijagnostička evaluacija bi trebalo da uključi procenu udruženih anomalija kao što su kriptorhizam, ingvinalna hernija i sl. Incidencija anomalija gornjeg urinarnog trakta se ne razlikuje od opšte populacije kod distalnih hipospadija osim kod ozbiljnih formi hipospadija. Ozbiljna hipospadija sa unilateralnim ili bilateralnim testisom koji ne može da se palpira ili sa ambivalentnim genitalijama zahteva kompletnu genetičku i endokrinu evaluaciju odmah nakon rođenja kako bi se isključio interseksualizam i kongenitalna adrenalna hipoplazija.

Dužina hipospadičnog penisa može da bude smanjena usled penilne kurvature, usled penoskrotalne transpozicije ili može biti manje dužine usled hipogonadizma. Mikropenis se definiše kao kratak ali u drugom smislu normalno formiran penis sa maksimalnom dužinom manjom od 2,5 cm.

Diferencijacija između funkcionalno neophodnih i estetski poželjnih operativnih procedura mora biti razmotrena. Pošto sve hirurške procedure nose rizik od komplikacije preoperativno savetovanje sa pacijentovim roditeljima neophodno. Ciljevi terapije su korigovanje penilne kurvature, formiranje nove uretre adekvatne dužine, postavljanje novog meatusa na vrh glansa, i stvaranje adekvatnog estetskog izgleda.

Hirurgija

Primena mikrohirurških tehnika i vaskularnih režnjeva dala je šansu za odlične rezultate i kod najtežih formi hipospadije.

Primarna hipospadija se obično tretira kod dece starosti od 18 meseci do 3,5 godine, tj. do perioda kada dete ne pamti trajno događaje. Za reoperacije ne postoje adekvatni vodiči.

Terapijski efekat

Odlični, dugotrajni, funkcionalni ili estetski rezultati se postižu nakon tretirnja prednje penilne hipospadije. Komplikacije nakon tretmana proksimalne hipospadije su češće. Adolescenti kojima je tretirana hipospadija u detinjstvu su nešto više nezadovoljni veličinom penisa ali njihovo seksualno ponašanje je slično kao u kontrolnoj grupi.

Poseban entite su epispadije čiji najteži oblici su udruženi sa ekstrofijama bešike. Mnogi hirurški principi koji važe za hipospadije važe i kod epispadija.